ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1 ಶ್ರೀ ಹೇಮಕುಮಾರ್ .ಕೆ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಗರಸಭೆ, ನಂಜನಗೂಡು 9449339521  
2 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ  .ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ನಗರಸಭೆ, ನಂಜನಗೂಡು 9448342488  
3 ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಣಿ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನಗರಸಭೆ, ನಂಜನಗೂಡು 9036378319  
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ .ಎ. ಜೆ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕರು ನಗರಸಭೆ, ನಂಜನಗೂಡು 7829881748  
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಚನಾ ಆರಾಧ್ಯ .ಎಂ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರ ನಗರಸಭೆ, ನಂಜನಗೂಡು 897180856  
6 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ .ಹೆಚ್ .ವಿ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾಧಿಕಾರಿ ನಗರಸಭೆ, ನಂಜನಗೂಡು 9141144163  

 

 

ಮೂಲ : ನಂಜನಗೂಡು ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.