ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1 ಶ್ರೀ ವಿ.  ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು      
2 ಶ್ರೀ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು      

 

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.