ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು ಆರ್ಕೈವ್ ದಿನಾಂಕ
1 ಸಂ:29931, ಡಿಎಂಎ 6 ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ.ನೀರು 2019-20 ರಾಜ್ಯದ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. 05-03-2020 Download image971.5 KB  
2 ನಆಇ 61 ಎಂ ಎನ್ ಇ 2020 (ಭಾಗ-2) ( ಇ-ಕಡತ) ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವಾವತಿಸಲು ರಿಯಾಯಿತಿ ಯನ್ನು 31.07.2020 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 22-05-2020 Download image420.9 KB  
3 ನಂ: 19957 ಡಿ.ಎಂ.ಎ 22 ಡಿ.ಎಂ.ಐ.ಎಸ್ ಸಿ 2017-18 ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವಾವತಿಸಲು ರಿಯಾಯಿತಿ ಯನ್ನು 31.05.2020 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.  21-03-2020 Download image 718.1 KB  

 

ಮೂಲ : ನಂಜನಗೂಡು ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.