ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇ-ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರ ಸಂಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ ಸಂಚಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು
1       ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image837.2 KB
2       ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image837.2 KB
3       ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image837.2 KB
4       ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image837.2 KB
5       ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image837.2 KB

 

ಮೂಲ : ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.