ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಫೋಟೋ
1 ಶ್ರೀ ಹೇಮಕುಮಾರ್ ಕೆ ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಗರಸಭೆ, ನಂಜನಗೂಡು 9449339521  
2 ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಡಿ ಎಸ್ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ನಗರಸಭೆ, ನಂಜನಗೂಡು 9902007939  
3 ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎನ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ನಗರಸಭೆ, ನಂಜನಗೂಡು 9980206704  
4 ಶ್ರೀ ಪವಿತ್ರ  ಎ ಜೆ ಲೇಕಾಧಿಕ್ಷಕರು ನಗರಸಭೆ, ನಂಜನಗೂಡು 7829881748  
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ನಗರಸಭೆ, ನಂಜನಗೂಡು 9880750132  
6 ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಕೆ. ಪಿ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ನಗರಸಭೆ, ನಂಜನಗೂಡು 9742373465  

 

 

ಮೂಲ : ನಂಜನಗೂಡು ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.