ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1 01-04-1964 ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾಯ್ದೆ - 1964  ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 1.2 ಎಂ.ಬಿ
2   ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ - 1976 ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ  image 1 ಎಂ. ಬಿ
3   ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿ&ಆರ್ ನಿಯಮಗಳು 2010 ಇಲ್ಲಿ  ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ  image 409 ಕೆ. ಬಿ
4   ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2014 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 132 ಕೆ.ಬಿ
5   ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಸಿ & ಆರ್ ನಿಯಮಗಳು 2011 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 409 ಕೆ.ಬಿ
6   ತಿದ್ದುಪಡಿ 74ನೇ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 70.2 ಕೆ.ಬಿ
7   ಕೆ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 238 ಕೆ.ಬಿ
8 11-10-2005 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ 2005 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 139.7 ಕೆ.ಬಿ
9   ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 852.3 ಕೆ.ಬಿ
10   ನಗರಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ಬೈ-ಕಾನೂನುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ image 20.3 ಎಂ.ಬಿ

ಮೂಲ : ನಂಜನಗೂಡು ನಗರಸಭೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ.